ساختمان های هوشمند (KNX)

image.product.detail.lightbox IM0000607

RME 8 S KNX
Extension روشنایی 8 کاناله

 

theben rmg 8 s knx p867 2241 medium

RMG 8 S KNX
Base روشنایی 8 کاناله